Entry-header image

Terms & Conditions

Room occupancy / Check in & Check out
ການເຂົ້າພັກຣີສອດ / ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ & ເວລາອອກຫ້ອງພັກ.

Max occupancy: 2 guests (no children below 16 years allowed)
Check-in time: 3pm / Check-out time: 12pm
All rooms are non-smoking (fine $500)

ຮອງຮັບສູງສຸດ: 2 ຄົນ (ຫ້າມເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ)

ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ: 15:00 ໂມງ / ເວລາອອກຫ້ອງພັກ: 12:00 ໂມງ. ທຸກໆຫ້ອງແມ່ນຫ້າມສູບຢາເດັດຂາດ (ຫາກພົບເຫັນແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາ)

No Smoking, No Noise/Party Policy.
ຫ້າມສູບຢາ, ຫ້າມສ້າງສຽງດັງລົບກວນ/ຫ້າມມີງານສັງສັນຕ່າງໆ.

The comfort and well-being of our guests is our #1 priority at Pavilion Pha Leuang & Bungalows resort. We do have a strict, no exceptions “NO SMOKING, NO NOISE/PARTY POLICY.”
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງແຂກແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທີ່ຣີສອດ Pavilion Pha Leuang & Bungalows. ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ “ຫ້າມສູບຢາ, ຫ້າມສ້າງສຽງດັງລົບກວນ/ຫ້າມມີງານສັງສັນຕ່າງໆ.”

1. This is a SMOKE-FREE resort. A US$500 room recovery fee will be charged for smoking in guest rooms. If this issue continues after the recovery fee, guests may be evicted from the resort without refund.
1. ຣີສອດນີ້ແມ່ນຣີສອດປອດຄວັນຢາສູບ. ຖ້າມີການສູບຢາຢູ່ໃນຫ້ອງ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ຖ້າບັນຫານີ້ພົບເຫັນອີກຫຼັງຈາກທີ່ຖືກປັບໄໝແລ້ວ, ແຂກອາດຈະຖືກເຊີນອອກຈາກຣີສອດໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງເງິນຄືນ.

2. Maximum number of guests allowed in a bungalow is 2 persons (no children below 16 years allowed). If the occupancy numbers are exceeded, there will be a penalty fee of US$100 per person and individual(s) are asked to leave.
2. ຈຳນວນແຂກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກເຊົ່າຕໍ່ຫ້ອງ ຢູ່ໃນຣີສອດ bungalow ແມ່ນ 2 ຄົນ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ). ຖ້າຈຳນວນຄົນເຂົ້າພັກເກີນ, ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຊີນອອກຈາກທີ່ພັກ.

3. For the comfort and convenience of all guests, this resort has “Quiet Time” between the hours of 8pm and 8am. We ask our guests to be respectful of your neighbors and to not congregate in outdoor areas where the noise will disturb others.
3. ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແຂກທີ່ມາພັກທັງຫມົດ, ຣີສອດເຮົາຈິ່ງມີ “ຊ່ວງເວລາທີ່ງຽບ” ໃນລະຫວ່າງເວລາ 20:00 ໂມງ ຫາ 08:00 ໂມງ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ແຂກທຸກໆທ່ານເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫ້າມຊຸມນຸມກັນໃນພື້ນທີ່ກາງແຈ້ງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີສຽງລົບກວນຕໍ່ຄົນອື່ນ.

4. No parties are allowed at the bungalows at any time. Authorities will be called, and occupants will be evicted from the resort.
4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດງານລ້ຽງຢູ່ພາຍໃນຣີສອດ bungalows ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາໃດກໍຕາມ. ຈະມີການແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ​ຜູ້​ພັກເຊົ່າອາດຈະ​ຖືກ​ເຊີນອອກ​ຈາກ​ຣີ​ສອດ.

5. All noise complaints which resulted in compensation to guests disturbed will be charged to the guest room whose noise caused the complaint.
5. ທຸກໆການຮ້ອງສຽງດັງທີ່ເປັນສຽງລົບກວນ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແຂກຄົນອື່ນ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝຈາກຫ້ອງພັກທີ່ມີສຽງດັງລົບກວນ.

6. All money, deposits and rents will be forfeited upon eviction.
6. ເງິນມັດຈຳ ແລະ ຄ່າເຊົ່າທັງໝົດຈະຖືເປັນໂມຄະເມື່ອທ່ານຖືກເຊີນອອກຈາກຫ້ອງພັກ.

Cancellation policy.
ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກ

If canceled or modified up to 7 days before date of arrival, no fee will be charged.
If canceled or modified less than 7 days before date of arrival, 100 percent of the first night will be charged.
In case of no-show, the total price of the reservation will be charged.

ຖ້າຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ຈະບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.
ຖ້າຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ແມ່ນຈະມີການເກັບເງິນ 100 ເປີເຊັນ ຂອງຄ່າທີ່ພັກຄືນທໍາອິດ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ພັກຕາມກຳນົດຈອງ​ ທາງເຮົາແມ່ນຈະຮຽກເກັບຄ່າຈອງໄວ້ທັນທີ.

Payment policy.
ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນ

You are welcome to pay by bank transfer in LAK, USD and THB.
ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນດ້ວຍການໂອນຜ່ານທະນາຄານ ສະກຸນເງິນກີບ (LAK), ສະກຸນເງິນໂດລາ (USD) ແລະ ສະກຸນເງິນບາດ (THB)

Payments must be done immediately after the booking reservation. Payment failure will result in booking cancellation.
ທ່ານຕ້ອງຊຳລະເງິນທັນທີຫຼັງການຈອງ. ຫາກການຊຳລະເງິນຂັດຂ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈອງ

*Please use your Booking ID as the payment reference
ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາໃຊ້ລະຫັດຈອງຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການຊຳລະເງິນ

Laos:
BCEL – Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public
Name: Stephan Richard Aeschbach
LAK 010120001254995001
USD 010120101254995001
ບັນຊີລາວ:
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຊື່: ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ: 010120001254995001
ບັນຊີສະກຸນເງິນໂດລາ: 010120101254995001

Thailand:
SIAM Commercial Bank
Mister Stephan Richard Aeschbach
THB Account no: 887-216908-8

ບັນຊີໄທ:
ທະນາຄານ: SIAM Commercial Bank
ຊື່: ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນຊີສະກຸນເງິນບາດ: 887-216908-8