Entry-header image

Termes et conditions

Occupation de la chambre / Arrivée et départ
ການເຂົ້າພັກຣີສອດ / ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ & ເວລາອອກຫ້ອງພັກ.

Occupation maximale : 2 personnes (les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis)
Heure d’arrivée : 15 heures / Heure de départ : 12 heures
Toutes les chambres sont non-fumeurs (amende de 500 $)

ຮອງຮັບສູງສຸດ : 2 ຄົນ (ຫ້າມເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ)

ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ : 15:00 ໂມງ / ເວລາອອກຫ້ອງພັກ : 12:00 ໂມງ. ທຸກໆຫ້ອງແມ່ນຫ້າມສູບຢາເດັດຂາດ (ຫາກພົບເຫັນແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາ)

Interdiction de fumer, interdiction de faire du bruit et de participer à des fêtes.
ຫ້າມສູບຢາ, ຫ້າມສ້າງສຽງດັງລົບກວນ/ຫ້າມມີງານສັງສັນຕ່າງໆ.

Le confort et le bien-être de nos hôtes sont notre première priorité au Pavilion Pha Leuang & Bungalows. Nous appliquons une politique stricte et sans exception : “PAS DE FUMÉE, PAS DE BRUIT, PAS DE FÊTE”.
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງແຂກແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທີ່ຣີສອດ Pavilion Pha Leuang & Bungalows. ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ “ຫ້າມສູບຢາ, ຫ້າມສ້າງສຽງດັງລົບກວນ/ຫ້າມມີງານສັງສັນຕ່າງໆ.”

1. L’hôtel est un lieu de villégiature SANS FUMÉE. Des frais de récupération de 500 dollars américains seront facturés pour les personnes qui fument dans les chambres. Si le problème persiste après le paiement des frais de recouvrement, les clients peuvent être expulsés du centre de villégiature sans remboursement.
1. ຣີສອດນີ້ແມ່ນຣີສອດປອດຄວັນຢາສູບ. ຖ້າມີການສູບຢາຢູ່ໃນຫ້ອງ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ຖ້າບັນຫານີ້ພົບເຫັນອີກຫຼັງຈາກທີ່ຖືກປັບໄໝແລ້ວ, ແຂກອາດຈະຖືກເຊີນອອກຈາກຣີສອດໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງເງິນຄືນ.

2. Le nombre maximum de personnes autorisées dans un bungalow est de 2 personnes (les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés). En cas de dépassement du nombre d’occupants, une pénalité de 100 USD par personne est appliquée et la ou les personnes sont priées de quitter les lieux.
2. ຈຳນວນແຂກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກເຊົ່າຕໍ່ຫ້ອງ ຢູ່ໃນຣີສອດ bungalow ແມ່ນ 2 ຄົນ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ). ຖ້າຈຳນວນຄົນເຂົ້າພັກເກີນ, ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຊີນອອກຈາກທີ່ພັກ.

3. Pour le confort et la commodité de tous les clients, ce centre de villégiature prévoit une“heure de silence” entre 20 heures et 8 heures du matin. Nous demandons à nos hôtes d’être respectueux de leurs voisins et de ne pas se rassembler dans les zones extérieures où le bruit dérange les autres.
3. ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແຂກທີ່ມາພັກທັງຫມົດ, ຣີສອດເຮົາຈິ່ງມີ “ຊ່ວງເວລາທີ່ງຽບ” ໃນລະຫວ່າງເວລາ 20:00 ໂມງ ຫາ 08:00 ໂມງ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ແຂກທຸກໆທ່ານເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫ້າມຊຸມນຸມກັນໃນພື້ນທີ່ກາງແຈ້ງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີສຽງລົບກວນຕໍ່ຄົນອື່ນ.

4. Les fêtes ne sont jamais autorisées dans les bungalows. Les autorités seront appelées et les occupants seront expulsés du centre de villégiature.
4. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດງານລ້ຽງຢູ່ພາຍໃນຣີສອດ bungalows ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວລາໃດກໍຕາມ. ຈະມີການແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ພັກເຊົ່າອາດຈະຖືກເຊີນອອກຈາກຣີສອດ.

5. Toutes les plaintes relatives au bruit qui ont donné lieu à un dédommagement pour les hôtes dérangés seront imputées à la chambre d’hôtes dont le bruit est à l’origine de la plainte.
5. ທຸກໆການຮ້ອງສຽງດັງທີ່ເປັນສຽງລົບກວນ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແຂກຄົນອື່ນ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝຈາກຫ້ອງພັກທີ່ມີສຽງດັງລົບກວນ.

6. L’argent, les dépôts et les loyers seront confisqués en cas d’expulsion.
6. ເງິນມັດຈຳ ແລະ ຄ່າເຊົ່າທັງໝົດຈະຖືເປັນໂມຄະເມື່ອທ່ານຖືກເຊີນອອກຈາກຫ້ອງພັກ.

Politique d’annulation.
ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກ

En cas d’annulation ou de modification jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel ne prélève pas de frais.
En cas d’annulation ou de modification moins de 7 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, 100 % du montant de la première nuit.
En cas de non-présentation, l’hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant total de la réservation.

ຖ້າຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ຈະບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.
ຖ້າຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ແມ່ນຈະມີການເກັບເງິນ 100 ເປີເຊັນ ຂອງຄ່າທີ່ພັກຄືນທໍາອິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ພັກຕາມກຳນົດຈອງ ທາງເຮົາແມ່ນຈະຮຽກເກັບຄ່າຈອງໄວ້ທັນທີ.

Politique de paiement.
ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນ

Vous pouvez payer par virement bancaire en LAK, USD et THB.
ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນດ້ວຍການໂອນຜ່ານທະນາຄານ ສະກຸນເງິນກີບ (LAK), ສະກຸນເງິນໂດລາ (USD) ແລະ ສະກຸນເງິນບາດ (THB)

Les paiements doivent être effectués immédiatement après la réservation. Le défaut de paiement entraîne l’annulation de la réservation.
ທ່ານຕ້ອງຊຳລະເງິນທັນທີຫຼັງການຈອງ. ຫາກການຊຳລະເງິນຂັດຂ້ອງອາດເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈອງ

*Veuillezutiliser votre numéro de réservation comme référence de paiement.
ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາໃຊ້ລະຫັດຈອງຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການຊຳລະເງິນ

Laos :
BCEL – Banque pour le Commerce Extérieur Lao Public
Nom : Stephan Richard Aeschbach
LAK 010120001254995001
USD 010120101254995001
ບັນຊີລາວ :
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ຊື່ : ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ : 010120001254995001
ບັນຊີສະກຸນເງິນໂດລາ : 010120101254995001

Thaïlande :
Banque commerciale SIAM
Monsieur Stephan Richard Aeschbach
THB Numéro de compte : 887-216908-8

ບັນຊີໄທ :
ທະນາຄານ : SIAM Commercial Bank
ຊື່ : ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນຊີສະກຸນເງິນບາດ: 887-216908-8