Entry-header image

ยืนยันการจองแล้ว

เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคำขอจองของคุณได้รับและยืนยันแล้ว
การยืนยันการจองและใบแจ้งหนี้ถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
สำหรับลูกค้าต่างประเทศ เราจะให้ลิงก์การชำระเงินสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอีเมลแยกต่างหาก